620 (1800 سی سی)
620 (1600 سی سی)
لیفان X50
لیفان X60 اتومات
لیفان X60 دنده ای
لیفان 520 آی
لیفان 520 آی
لیفان X70